fbpx

Raken­nus­te­ho

Brand / Visual Identity / Campaign / Content design / Digital Service Design / SEM / SEO / Social Media / UI / Video / Visual Identity

Työ­maa on Raken­nus­te­hon koko­nais­val­tai­se­na mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­na tuo­nut osaa­mi­sen­sa asu­mi­sen maa­il­maan.

Aina vähän enem­män elä­män­laa­tua

Oulu­lais­läh­töi­nen Raken­nus­te­ho on kas­vat­ta­nut lii­ke­toi­min­taan­sa mää­rä­tie­toi­ses­ti jo yli 20 vuo­den ajan. Vuon­na 2016 alka­nut yhteis­työ Työ­maan kans­sa start­ta­si brän­din ravis­te­lul­la. Raken­nus­te­ho luo elä­män­laa­tua aluei­den par­hail­le pai­koil­le ja tämä kiteyt­tää­kin brän­di­lu­pauk­sen osu­vas­ti.

Toi­min­nan lisäk­si lupauk­sen täy­tyy myös toteu­tua mark­ki­noin­nis­sa ja vies­tin­näs­sä, ja vies­tin elä­män­laa­dus­ta välit­tyä uskot­ta­vas­ti eteen­päin. Työ­maa on Raken­nus­te­hon mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­na ollut tuke­mas­sa ja vie­mäs­sä brän­din tari­naa eteen­päin. Ilmeen face­lift, verk­ko­si­vut, digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti, koh­tei­den mark­ki­noin­ti ja lan­see­rauk­set, tv-kam­pan­jat, tun­net­tuu­den raken­ta­mi­nen, tut­ki­mi­nen ja jat­ku­va kehit­tä­mi­nen ovat olleet oival­li­sia haas­tei­ta mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­joi­den rat­kot­ta­vak­si.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Verk­ko­si­vu­jen uudis­tuk­sen myö­tä Työ­maa on vas­tan­nut myös verk­ko­si­vu­jen lii­ken­teen kehit­tä­mi­ses­tä ja sitä myö­tä sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta, uutis­kir­je­mai­non­nas­ta sekä Google-mai­non­nas­ta.

Tulok­sia

+ 80 %
verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä

+ 23 %
sivus­tol­la vie­tet­ty aika

+ 100 %
kon­ver­sioi­ta

+ 13 %
uutis­kir­jeen tilaa­jia

+ 22 %
Face­book-seu­raa­jia

+ 8 %
Ins­ta­gram-seu­raa­jia

koh­tei­den mark­ki­noin­ti

Työ­maa on vas­tan­nut Raken­nus­te­hon uusien koh­tei­den lan­see­rauk­sis­ta sekä jat­ku­vas­ta moni­ka­na­vai­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta.

Toteu­tim­me esi­mer­kik­si näi­den koh­tei­den mark­ki­noin­tia:

rakennusteho.fi