fbpx

UKI Ark­ki­teh­dit

Content design / Digital Service Design / UI

Suo­ma­lai­nen ark­ki­teh­ti­toi­mis­to UKI Ark­ki­teh­dit tar­vit­si uuden sivus­ton, joka vas­tai­si hei­dän omaa kor­ke­aa teke­mi­sen tasoa kai­kis­sa yksi­tyis­koh­dis­saan. Työ­maa toteut­ti UKI Ark­ki­teh­deil­le sivus­ton, jos­sa sisäl­tö on kai­ken kunin­gas.

Alku

UKI Ark­ki­teh­tien van­ha sivus­to kai­pa­si tuo­ret­ta otet­ta ulkoa­suun ja sisäl­töön. Työ­maa haas­tat­te­li osak­kai­ta, suun­nit­te­li infor­maa­tio­ark­ki­teh­tuu­rin ja teki toi­mi­van pro­to­tyy­pin uudes­ta sivus­tos­ta. Pro­to­tyyp­pi­si­vul­la asia­kas pys­tyi tes­taa­maan kaik­kia sivus­ton perus­toi­min­to­ja ja hah­mot­ta­maan kuin­ka sisäl­tö jär­jes­tel­lään sivus­tol­le.

Res­pon­sii­vi­sen sivus­ton täy­tyy tai­pua moneen tar­koi­tuk­sen: Sen tulee toi­mia nor­maa­li­na net­ti­si­vus­to­na, esit­te­ly­ma­te­ri­aa­li­na table­til­la ja myös sei­näl­le pro­ji­soi­tu­na. Käyt­tö­liit­ty­mäs­tä suun­ni­tel­tiin mah­dol­li­sim­man sau­ma­ton. Teks­tit ovat hel­pos­ti luet­ta­via ja kuvat sel­keäs­ti esil­lä.

Suun­nit­te­lun lop­pu­tu­los

Sivus­to puhuu samaa kiel­tä tilaa­jan­sa kans­sa ja nou­dat­taa hei­dän stra­te­gi­aan­sa. Se hen­kii luo­tet­ta­vuut­ta, ammat­ti­mai­suut­ta ja detal­jien tark­kuut­ta. Ja kuten ark­ki­teh­tuu­ri­kin, se näyt­tää ja tun­tuu laa­duk­kaal­ta ja käyt­tä­jäl­leen suun­ni­tel­lul­ta. Sivus­to ker­too myös UKIn tavas­ta teh­dä töi­tä – miten syn­tyy tilaa­jien toi­vei­den mukais­ta ark­ki­te­huu­ria. Työ­näyt­teet ovat­kin sivus­ton kes­keis­tä sisäl­töä.

Valo­ku­vaus

Osa­na sivus­ton sisäl­lön­tuo­tan­toa Työ­maa kuva­si kaik­ki UKI Ark­ki­teh­tien työn­te­ki­jät ja haas­tat­te­li hei­dät lyhyi­tä teki­jäe­sit­te­ly­jä var­ten. Työn­te­ki­jöi­hin tutus­tu­mi­nen oli Työ­maan suun­nit­te­li­joil­le pika­kurs­si ark­ki­teh­tuu­rin ja ark­ki­teh­tien maa­il­maan, jos­sa näyt­tä­vyys ja käy­tet­tä­vyys kul­ke­vat rin­nak­kain.