fbpx

Pas­ka kau­pun­ni

Campaign / Content design / UI

Oulun väki­lu­ku ylit­ti 200 000 asuk­kaan raja­pyy­kin syk­syl­lä 2016. Sitä juh­lis­taak­seen Oulun kau­pun­ki päät­ti päi­vit­tää suo­ma­lais­ten Oulu-tie­tou­den ja ‑mie­li­ku­van inno­va­tii­vi­sel­la kuva­kam­pan­jal­la, joka puhut­te­li sekä kan­sa­lai­sia että tie­do­tus­vä­li­nei­tä toi­min­taa ja tun­tei­ta herät­tä­väl­lä taval­la.

Briif­fi

Oulu on Poh­jois­mai­den nopeim­min kas­va­va ja Suo­men 5. suu­rin kau­pun­ki, jon­ka väki­lu­ku ylit­ti 200 000 asuk­kaan rajan syk­syl­lä 2016. Kas­vu on ollut niin ripe­ää, että suo­ma­lais­ten tie­dot tämän päi­vän Oulus­ta ovat aut­ta­mat­ta van­hen­tu­neet: haas­tat­te­lus­sa yksi­kään 100 vas­tan­nees­ta suo­ma­lai­ses­ta ei tien­nyt Oulua edes 100 000 asuk­kaan kau­pun­gik­si.

Myös Oulun mai­ne kai­pa­si kohen­nus­ta. Oulun yleis­tä mie­li­ku­vaa lei­maa vir­heel­li­nen aja­tus ”pie­neh­kös­tä Nokian jäl­kei­ses­tä krii­si­kau­pun­gis­ta”. Nokian ja Mic­ro­sof­tin mat­ka­pu­he­li­nyk­si­köi­den pois­tu­mi­nen Oulus­ta aiheut­ti­kin kau­pun­kiin krii­sin, mut­ta se on jo yli­tet­ty. Kor­kea­ta­soi­ses­ta työ­voi­mas­ta on jo pulaa, ja uusia yri­tyk­siä ja työ­paik­ko­ja syn­tyy hyväl­lä volyy­mil­la.

Oulun kau­pun­ki pyy­si päi­vit­tä­mään kau­pun­gin mai­neen ripeäs­ti kär­ki­vies­teil­lä

1

Oulu on suu­ri yli 200 000 asuk­kaan kau­pun­ki.

2

Oulu on viih­tyi­sä, kehit­ty­vä ja äly­käs kau­pun­ki.

3

Oulu on suur­ten mah­dol­li­suuk­sien kau­pun­ki asuk­kail­le ja yri­tyk­sil­le.

Luo­va rat­kai­su

Kos­ka Oulu on stra­te­gian­sa mukai­ses­ti äly­käs, roh­kea ja rei­lu, ker­roim­me Oulun vah­vuuk­sis­ta roh­keas­ti ja luo­vas­ti taval­la, jon­ka aidos­ti innos­ti suo­ma­lai­sia – ja eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dun asuk­kai­ta.

Vies­tin­tä­kam­pan­jas­sa Oulu kaap­pa­si hal­tuun­sa kes­kei­sen palan Hel­sin­kiä – Rau­ta­tien­to­rin met­roa­se­man 33 mai­nos­näyt­töä – tyh­jen­tä­mäl­lä pai­kan mai­nok­sis­ta ja kor­vaa­mal­la ne upeil­la kuvil­la Oulus­ta.

Kam­pan­ja­vies­tis­sä Oulu toi­vot­ti ystä­väl­leen Hel­sin­gil­le rau­haa ja lah­joit­ti Hel­sin­gil­le jou­lu­lah­jak­si mai­nok­set­to­man met­roa­se­man vii­kon ajak­si. Domi­nans­si oli 100 %.

Osal­lis­tim­me suo­ma­lai­set mukaan Oulun vies­tin­tään: he itse valit­si­vat kam­pan­ja­si­vul­la 60 vaih­toeh­don jou­kos­ta lem­pi­ku­van­sa Oulus­ta tyk­kää­mäl­lä ja ker­toi­vat valin­nois­taan myös kave­reil­leen Face­boo­kis­sa. Suo­sik­ki­ku­vat jul­kais­tiin Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­man met­roa­se­man mai­nos­tau­lul­la. Kam­pan­jan avauk­ses­sa vies­tiä Face­boo­kis­sa välit­ti oulu­lai­nen Suvi Teräs­nis­ka kam­pan­ja­vi­deol­laan.

Stra­te­gia

Kam­pan­jan stra­te­gias­sa koros­tu­vat napak­ka ydin­vies­ti, tiuk­ka seg­men­toin­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja teho­kas aika­tau­lu.

Stra­te­gias­sa vies­tin­nän etusi­jal­la oli sano­ma viih­tyi­säs­tä ja sopi­van suu­res­ta Oulus­ta. Kau­pun­gin brän­dis­sä vah­va­na asu­va ICT-osaa­mi­nen jätet­tiin tie­toi­ses­ti ker­to­mat­ta niin mark­ki­noin­ti­vies­tin­näs­tä kuin tie­do­tus­toi­min­nas­ta­kin – kes­ki­tyim­me esit­te­le­mään veto­voi­mais­ta ja urbaa­nia Oulua, jos­sa myös luon­to on lähel­lä.

Kam­pan­ja­vies­tis­sä mitä, mis­sä, mik­si, mil­loin ja kuka oli­vat:

Kam­pan­jan ensi­si­jai­seen koh­de­ryh­mään kuu­lui­vat pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­vat ja siel­lä työs­sä­käy­vät suo­ma­lai­set. Mui­ta koh­de­ryh­miä oli­vat Oulun kehi­tyk­seen vai­kut­ta­vat pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ole­vat päät­tä­jät, tie­do­tus­vä­li­neet, suo­ma­lai­set ylei­ses­ti sekä oulu­lai­set itse.

Kam­pan­ja alkoi juu­ri ennen jou­lu­aat­toa. Suun­nit­te­lim­me some-vetoi­sen kam­pan­jan ole­van aktii­vi­sim­mil­laan jou­lu­lo­mien aikaan, jol­loin suo­ma­lais­ten ajan­käyt­tö somes­sa ja digi­taa­lis­ten tie­do­tus­vä­li­nei­den paris­sa kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti. Kun pape­ri­leh­tiä ei tule ja aikaa on selail­la kave­rei­den pos­tauk­sia soh­val­la.

Kam­pan­jan kes­kuk­sek­si perus­tet­tiin www-sivu helsinki.oulu.com, joka pal­ve­li kam­pan­jan kaik­kia koh­de­ryh­miä.

 

Vies­tin­tä­stra­te­gian kon­sep­ti

 

Helsinki.oulu.com ‑sivus­to

Kam­pan­jan kes­kuk­se­na toi­mi sivus­to, joka esit­te­li kam­pan­jan idean ja kehot­ti suo­ma­lai­sia tutus­tu­maan Oulun kuviin, äänes­tä­mään suo­sik­ke­jaan ja ker­to­maan suo­sik­ki­ku­vis­ta ja kam­pan­jas­ta kave­reil­leen­kin.

Sivus­tol­la esi­tel­tiin myös kah­dek­san kovaa knop­pia suo­ma­lais­ten Oulu-tie­toi­suu­den päi­vit­tä­mi­sek­si.

Sivus­tol­la pys­tyi myös osal­lis­tu­maan 2 hen­gen Oulun luxus-mat­kan arvon­taan.

Face­book

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän pää­me­dia oli Oulun kau­pun­gin Face­book-sivu, jota tuki Suvi Teräs­nis­kan Face­book-sivu 127 000 tyk­kää­jäl­lään.

Kam­pan­jan start­tia vauh­dit­ti Face­boo­kis­sa jul­kais­tu video, jos­sa Suvi Teräs­nis­ka kut­suu kat­so­jat vaih­ta­maan mai­nok­set valo­ku­viin – ja valit­se­maan suo­sik­kin­sa verk­ko­si­vul­la helsinki.oulu.com. Video­ta jaet­tiin Suvi Teräs­nis­kan ja Oulun kau­pun­gin Face­book-sivuil­la.
Kat­so video täs­tä

HS Tablet­ti

Jou­lun väli­vii­kol­la Oulun koko näy­tön ilmoi­tus HS table­tis­sa kut­sui hel­sin­ki­läi­set osoit­tee­seen helsinki.oulu.com valit­se­maan suo­sik­ki­ku­van­sa Oulus­ta.

Tie­do­tus­toi­min­ta

Media­vies­tin­näs­sä kär­ke­nä oli otsik­ko: ”Oulu juh­lii 200 000 asu­kas­taan Hel­sin­gis­sä, ase­man mai­nok­set vaih­tu­vat valo­ku­viin”.

Tie­do­tus­vä­li­nei­tä lähes­tyim­me kah­den tie­dot­teen kera – kam­pan­jan avauk­ses­sa ja tulos­ten kera kam­pan­jan siir­tyes­sä Rau­ta­tien­to­rin met­roa­se­mal­le. Lisäk­si lähes­tyim­me medioi­ta jut­tu­vin­kein vii­kol­la 2 ennen kuvien jul­kai­sua ase­mal­la.

Tulok­set

kam­pan­ja-ajal­ta (22.12.2016–21.1.2017)

Web

 • Kuvia äänes­tet­tiin 106 171 ker­taa
 • 57 674 sivun kat­se­lua

Face­book

Nel­jä pos­taus­ta Oulun kau­pun­gin sivul­la:

 • Kat­ta­vuus 336 355 hen­ki­löä
 • Orgaa­ni­nen kat­ta­vuus 143 215
 • 2914 tyk­käys­tä
 • 211 jakoa

Media

 • HS
 • Kale­va
 • YLE
 • MTV3 Huo­men­ta Suo­mi

HS

HS tablet­ti

 • 167 553 näyt­tö­ker­taa
 • 6137 klik­kaus­ta
 • 6,4 päi­vää

Yhteis­työs­sä, video­tuo­tan­to
Klaf­fi