fbpx

Etä­työ sujuu hyväl­lä suun­nit­te­lul­la

Luo­va Työ­maa on siir­ty­nyt etä­töi­hin ympä­ri Oulua ja Hel­sin­kiä, kos­ka haluam­me olla omal­ta osal­tam­me var­mis­ta­mas­sa fyy­si­sen etäi­syy­den ja hen­ki­sen lähei­syy­den toteu­tu­mis­ta Suo­mes­sa.

Työ­maal­la tors­tait ovat olleet jo pit­kään päi­viä, jol­loin asia­kas­pa­la­ve­rien mää­rä pide­tään mini­mis­sä. Näin voim­me kes­kit­tyä asia­kas­töi­den suun­nit­te­luun täy­del­lä tehol­la. Val­tao­sa tii­meis­täm­me koos­tuu Oulun ja Hel­sin­gin työ­maa­lai­sis­ta, joten sekä etäyh­teyk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen että etä­työ ovat olleet meil­le tut­tua kau­raa vuo­si­kausien ajan.

Olem­me tot­tu­neet sii­hen, että kah­vi­huo­nees­sa sump­pia kuluu ja nau­ru rai­kaa, joten tasa­val­lan pre­si­den­tin­kin perään­kuu­lut­ta­man hen­ki­sen lähei­syy­den voi­mis­ta­mi­sek­si olem­me otta­neet käyt­töön etä­kah­vi­huo­neen, johon voi tul­la pii­pah­ta­maan ja jut­te­le­maan nii­tä näi­tä työ­ka­ve­rei­den kans­sa kah­vi­paus­sien aika­na.

Kuten kaik­kial­la muu­al­la­kin Suo­mes­sa, myös meil­lä omat haas­teen­sa ja rik­kau­ten­sa etä­työ­hön tuo­vat niin sano­nut nuo­rem­mat kol­le­gat eli työ­maa­lais­ten kotio­pe­tuk­seen ja ‑hoi­toon siir­ty­neet lap­set. Muut­tu­nees­sa tilan­tees­sa työs­ken­te­lyn suju­mi­sek­si olem­me­kin päi­vit­tä­neet vink­ki­lis­taa hyvis­tä käy­tän­nöis­tä, jon­ka haluam­me jakaa myös kai­kil­le muil­le. Kas täs­sä:

– Töi­den suun­nit­te­le­mi­nen sekä tii­mien kes­ken että hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tasol­la koros­tuu enti­ses­tään.

– Vaik­ka suun­ni­tel­mis­ta jou­tuu “len­nos­ta jous­ta­maan”, to do ‑lis­to­jen teke­mi­nen ja aika­tau­lut­ta­mi­sen tär­keys koros­tuu. On myös tär­ke­ää vies­tiä aktii­vi­ses­ti muil­le, mil­lä mal­lil­la omat työt mil­loin­kin ovat.

– Oikeat väli­neet oikei­siin het­kiin: kii­reet­tö­män asian voi hoi­taa vies­til­lä Slac­kis­sa sii­nä mis­sä väli­tön­tä rea­goin­tia vaa­ti­vas­sa asias­sa kol­le­gal­le kan­nat­taa yleen­sä soit­taa.

– Muis­ta tauot. Etä­työ­tä teh­des­sä ne unoh­tu­vat hel­pom­min kuin nor­maa­lio­lois­sa. Kan­nat­taa siis muis­taa, että aivo­jaan välil­lä tuu­let­ta­va ihmi­nen on pait­si hyvin­voi­va myös tuot­ta­vam­pi työn­te­ki­jä orga­ni­saa­tiol­leen.

– Meis­tä monen hyvin­voin­nil­le on tär­ke­ää, että etä­työn ja vapaa-ajan käsit­teet eivät sekoi­tu lii­kaa. Sitä voi vah­vis­taa teke­mäl­lä kotiin­sa työ­pis­teen, jon­ka äärel­lä ei tee muu­ta kuin töi­tä, ja vas­taa­vas­ti töi­tä ei vie muu­al­le.

– Monel­le sopii, että töi­hin mene­mis­tä edel­tä­vät jot­kin rutii­nit. Yhdel­le se voi tar­koit­taa aamu­lenk­kiä, toi­sel­le työ­vaat­tei­siin son­nus­tau­tu­mis­ta ennen työn­teon aloit­ta­mis­ta.

– Työ­er­go­no­mias­ta kan­nat­taa pitää hyvää huol­ta koto­na­kin. Vaik­ka soh­va kut­suu, sin­ne ei kan­na­ta läp­pä­ri sylis­sä hau­tau­tua lii­an pit­kik­si ajoik­si, vaan hyvää työs­ken­te­ly­asen­toa kan­nat­taa vaa­lia myös koto­na.

– Etä­pa­la­ve­reis­sa hyvään pala­ve­riin liit­ty­vät käy­tän­nöt päte­vät samaan tapaan kuin mis­sä tahan­sa pala­ve­ris­sa. Tär­kein tek­ni­nen yksi­tyis­koh­ta on oman mik­ro­fo­nin sul­ke­mi­nen sil­loin, kun ei ole itse äänes­sä.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me