fbpx

Race of Dro­nes Oulu 2020 muut­tui riva­kas­ti vir­tu­aa­li­sek­si

Tänä vuon­na tois­ta­mi­seen jär­jes­tet­ty Race of Dro­nes Oulu vaih­tui len­nos­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mas­ta vir­tu­aa­li­sek­si. Edel­li­sen vuo­den tapaan kan­sain­vä­li­nen tapah­tu­ma toteu­tet­tiin yhteis­työs­sä Busi­nes­sOu­lun ja FPV Fin­lan­din kans­sa. Työ­maan vas­tuul­la oli myös tänä tapah­tu­man tuot­ta­mi­nen, vies­tin­tä ja mark­ki­noin­ti sekä mate­ri­aa­lien suun­nit­te­lu.

Tilan­tei­den muut­tues­sa nopeas­ti nii­hin täy­tyi myös rea­goi­da nopeas­ti. Hal­li­tus piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den, jos­sa yli 500 hen­gen tapah­tu­mat neu­vot­tiin peru­maan – vain päi­vää ennen Race of Dro­ne­sia tors­tai­na 12.3. Se ei kui­ten­kaan ollut este hyvän tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­sel­le!

Panim­me tuu­le­maan ja vies­tim­me kai­kis­sa kana­vis­sa tapah­tu­man kat­so­mon siir­ty­neen Oulu­hal­lis­ta pai­kan pääl­tä koti­soh­val­le live strea­min äärel­le. Live stream hou­kut­te­li­kin perä­ti 1 700:n hen­ki­lön ylei­sön seu­raa­maan jän­nit­tä­vää tapah­tu­maa vir­tu­aa­li­ses­ti. Live-lähe­tyk­sen juon­ta­ja­na toi­mi Oulun oma Suur­lä­het­ti­läs, joka suo­ras­sa strea­mis­sa muun muas­sa haas­tat­te­li kil­pai­li­joi­ta ja kisan jär­jes­tä­jiä. Kisan voit­ta­ja, lat­via­lai­nen ToPe, kom­men­toi Suur­lä­het­ti­lään haas­tat­te­lus­sa Oulun ole­van hänen lem­pi­paik­kan­sa kisa­ta.

Kun ylei­sö­ta­pah­tu­ma siir­tyi verk­koon ja suo­ra­tois­te­tuk­si, sosi­aa­li­nen media nousi nopeas­ti entis­tä tär­keäm­mäk­si vies­tin­tä­ka­na­vak­si. Asiak­kaan kana­viin teh­dyis­sä päi­vi­tyk­sis­sä pai­no­tet­tiin aiem­pia suun­ni­tel­mia enem­män live-lähe­tys­tä. Nopeat Ins­ta­gram Sto­ries ‑toi­min­nol­la jul­kais­tut kuvat ja videot, jois­ta oli suo­ra lin­ki­tys tapah­tu­man verk­ko­si­vuil­le, oli­vat kes­keis­tä some-sisäl­töä. 

Tari­noi­den kaut­ta saa­tiin väli­tet­tyä tapah­tu­man aitoa ja ren­toa tun­nel­maa. Sto­ryis­sa jaet­tiin lyhyi­tä haas­tat­te­lui­ta ja ajan­koh­tai­sia tun­nel­mia koko tapah­tu­man ajan, mikä mah­dol­lis­ti koti­kat­so­jil­le­kin jopa parem­man mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua kil­pai­lu­tun­nel­maan.

Tutus­tu Race of Dro­nes ‑työ­hön lisää tääl­lä.

Tutus­tu Oulun Suur­lä­het­ti­lää­seen tar­kem­min tääl­lä.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me