fbpx

Tiistaitärpit

Tiis­tai­tär­peis­tä löy­dät vin­kit ja vih­jeet mark­ki­noin­tiin, työn­te­koon ja luo­mi­seen. Tärp­pe­jä, jot­ka herät­tä­vät ajat­te­le­maan ja teke­mään.

Johanna_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Kuka vas­taa somes­ta?

Nyky­ään on jo ole­tus, että yri­tyk­sil­lä on päte­vät net­ti­si­vut ja kiin­nos­ta­vat sosi­aa­li­sen median kana­vat. Voin aina­kin itse myön­tää stalk­kaa­va­ni esi­mer­kik­si…

Timo_tarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Tärp­pi: Mai­non­nan puna­ko­ne

Kil­pai­lu­ja ne ovat mai­nos­kil­pai­lut­kin. Sik­si on syy­tä pysäh­tyä het­kek­si miet­ti­mään, mis­sä menes­tyk­sen salai­suus pii­lee. Yhteys huip­­pu-urhei­­luun on ilmei­nen. Kos­ka bench­mark­ki…

Marko_tarppikuva
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Vies­ti ja saat muut mukaa­si

Joh­ta­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na teh­tä­vä­si on näyt­tää suun­taa tii­mil­le­si. Mono­lo­gin sijaan parem­min onnis­tut moni­puo­li­sen dia­lo­gin kei­noin. Jos­kus val­taa oli tie­don pant­taa­mi­nen.

Kari_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Sekun­ti on uusi mus­ta

Kevät koit­taa. Teki­si mie­li aloit­taa lenk­kei­ly. Mut­ta tar­vit­sen ken­gät. Kir­joi­tan ”juok­su­ken­gät adi­das” kän­ny­kän selai­men haku­kent­tään (5 sekun­tia, ok). Ensim­mäi­nen link­ki…