fbpx

Tiistaitärpit

Tiis­tai­tär­peis­tä löy­dät vin­kit ja vih­jeet mark­ki­noin­tiin, työn­te­koon ja luo­mi­seen. Tärp­pe­jä, jot­ka herät­tä­vät ajat­te­le­maan ja teke­mään.

Emilia_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Kuka muka ei osaa lukea?

Luu­let­ko, että jokai­nen kes­ki­ver­to suo­ma­lai­sai­kui­nen osaa lukea? Luku­tai­toa pide­tään hel­pos­ti itses­tään­sel­vyy­te­nä: jos ymmär­tää teks­tin tai kuvan aiheen ja mer­ki­tyk­sen, osaa…

Jori_tiistaitarppi
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Käsi pys­tyyn, olet hyvä!

Lap­se­na minua keho­tet­tiin nos­ta­maan käsi pys­tyyn vir­heen mer­kik­si. Se tapah­tui tie­ten­kin kes­ken pal­lo­pe­lien, jol­loin oli rei­lua tun­nus­taa pelan­neen­sa sään­tö­kir­jan vas­tai­ses­ti.

Hanna_tiistaitärppi_2
Tiis­tai­tär­pit

Tiis­tai­tärp­pi: Luo­va idea syn­tyy bus­sis­sa

Luo­vuu­dek­si kut­su­taan toi­min­taa, jos­sa ins­pi­raa­tio kul­jet­taa mei­tä eteen­päin. Luo­vuu­den avul­la voi­daan ero­tel­la mer­ki­tyk­sel­li­set asiat mer­ki­tyk­set­tö­mis­tä ja oival­ta­mi­sen kaut­ta nämä voi­daan…